سواحل گوزگودا ، در سریلانکا

سواحل کوزگودا (Kozgoda)

آشیانه ای برای پنج گونه از لاک پشت های دریایی می باشند . انواع این لاک پشت ها، لاک پشت سبز، پشت چرمی، لاک پشت منقاردار، و نوعی لاک پشت دریایی و لاک پشت زیتونی هستند. تمام این پنج نوع، لاک پشت هایی هستند که آشیانه هایشان در سواحل سریلانکا ثبت شده اند.

کارگزار سریلانکا
سواحل گوزگودا سریلانکا

در سال 1996 ” پرورشگاه لاک پشت ها”، برای محافظت از لاک پشت های گونه پشت دریایی و پشت چرمی تشکیل شد تا زمانی که بتوانند به تنهایی در طبیعت زندگی کنند . لاک پشت ها برای تخم ریزی از سواحل گسترده شنی که دور تا دور جزیره سریلانکا کشیده شده است، استفاده می کنند.

سواحل دیدنی سریلانکا با انواع لاک پشت ها
سواحل گوزگودا سریلانکا