مسجد کاپتان کلینگ

مسجد کاپتان کلینگ از مشهورترین مساجد پنانگ است.قبل از ساختن مسجد ایالتی پنانگ ،این مسجد را از آنجا که بزرگترین مسجد تاریخی جورج تاون است،مسجد ایالتی پنانگ   می دانستنند.این مسجد نام رهبر انجمن مسلمانان جنوب هند را دارا است.که او،یعنی  ،کاپتان کلینگ ،اولین اسقف این مسجد بوده است.کاپتان تمام مصالح مورد نیاز ساخت این مسجد را از هند وارد کرده است.ساختمان اصلی مسجد ،بنایی مستطیلی شکل و یک طبقه با سقفی شیروانی شکل یوده است.و معماری این مسجد بسیار تحسین برانگیز است.دورتا دور مسجد را نیز صندلی های سنگی و مغازه های خانگی فرا گرفته بودند