نمایش fantasea

در این نمایش که در جزیره پوکت انجام  میشود شما شاهد هنرنمایی بینظیر فیل ها  در سبک هنرمندان بین المللی روی سکو خواهید بود نمایشی که در دنیا نظیر ان را نخواهید دید .

ترکیبی از نمایش های سنتی تایلند با  فانتزی و حرکات بدون هماهنگی قبلی بیش از پیش شما را به هیجان می آورد.

نمایش فانتاسی
fantasea show